Årsmöte 2023

Vi hälsar medlemmar i Röbäcks 4H-gård välkomna till föreningens årsmöte, tisdag den 28/3 kl. 19.00. Årsmötet kommer hållas digitalt via Microsoft Teams. Föranmälan gällande deltagande är obligatoriskt och görs här senast den 26/3.

DAGORDNING:
Ärendelista klubbårsmöte

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet,
2. Val av protokolljusterare,
3. Fastställande av röstlängd,
4. Godkännande av kallelsen,
5. Fastställande av ärendelista,
a) Punkt 17 och 18 utgår till följd av avsaknad av länsförbund respektive 4H-krets
6. Styrelsens årsberättelse,
7. Revisorernas berättelse,
8. Fastställande av balansräkning,
9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
10. Beslut om arbetsprogram för klubben,
11. Antagande av stadgar
12. Behandling av inkomna motioner och förslag från klubbens medlemmar,
13. Behandling av budget, a) Beslut om reviderad budget för innevarande år, b) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år, c) Beslut om budget för nästkommande år,
14. Val av styrelsefunktionärer enligt §8,
15. Eventuellt val av klubbledare,
16. Val av revisorer enligt §12,
17. Val av ombud till länsförbundsstämma och planeringskonferens, 1 ombud för klubben samt ytterligare ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, jämte minst 1 suppleant för dessa (se dock särskilt stadgande i länsförbundsstadgan). (punkten utgår pga. avsaknad av länsförbund)
18. Val av ombud till kretsens årsmöte, 1 ombud per klubb samt 1 ombud för varje påbörjat 10-tal medlemmar, (punkten utgår pga. avsaknad av krets)
19. Val av representant vid studieavdelningens årsmöte,
20. Val av valberedning och sammankallande i denna,
21. Övriga ärenden
a) Arvodering
22. Mötet avslutas


ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Stadgar: Finns här.

Verksamhetsplan för år 2023: Finns här.

Verksamhetsberättelse för år 2022: Finns här.

Valberedningens förslag på styrelse för år 2023: Finns här.

Revidering av ovanstående handlingar kan komma att ske innan årsmötet. 

Resterande såväl som ovanstående årsmöteshandlingar finns att tillgå vid årsmötet. Vid frågor kontakta alva@robacks4H.se.